บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

ขั้นตอนการสร้าง Product ประเภท Attribute (Type 3)

ใช้ API เพื่อสร้าง Product โดย ระบุ type มีค่าเป็น 3

Sandbox
https://app.swaggerhub.com/apis/SemanticTouch/BentoSandboxProduct/1.0.0-oas3#/Products/post_product

Production
https://app.swaggerhub.com/apis/SemanticTouch/BentowebProduct/1.0.0-oas3#/Products/post_product

Data ตัวอย่าง:
{
 "name": "Product name",
 "active": 0,
 "price": 30,
 "store_id":{store_id},
 "type": 3
}


ทำการ Init attribute

Sandbox
https://app.swaggerhub.com/apis/SemanticTouch/BentoSandboxProduct/1.0.0-oas3#/Products/post_product_init_attribute__product_id_

Production
https://app.swaggerhub.com/apis/SemanticTouch/BentowebProduct/1.0.0-oas3#/Products/post_product_init_attribute__product_id_

Data ตัวอย่าง:
{
 "attr1name": "Colour",
 "attr2name": "Size",
 "store_id": {store_id}
}


เพิ่มสินค้าลงใน attribute

Sandbox
https://app.swaggerhub.com/apis/SemanticTouch/BentoSandboxProduct/1.0.0-oas3#/Products/post_product_variant_set_attribute__product_id_

Product
https://app.swaggerhub.com/apis/SemanticTouch/BentowebProduct/1.0.0-oas3#/Products/post_product_variant_set_attribute__product_id_

Data ตัวอย่าง:
{
 "attr1": "Blue",
 "attr2": "M",
 "price": 25,
 "store_id": {store_id},
 "stock": 100,
 "barcode": "123456789",
 "sku": "001a"
}

อัปเดตเมื่อ: 24/05/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!