บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

ตัวอย่าง Call API Postman

Bentoweb OAuth

https://www.getpostman.com/collections/66d686d5a184d68dbcfc


ให้ระบุ Client ID, Client Secret ที่ใช้ และ Email, Password ที่ใช้ในร้านที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อทำการ Request ข้อมูล จะได้กลับมาเป็น access_token ให้นำส่วนนี้ไปใช้งานต่อ ค่า expires_in เป็นระยะเวลาอายุของ access_token หน่วยเป็นวินาที

Bentoweb Product API

https://www.getpostman.com/collections/539354ca108d66ee99b9
Bentoweb Order API

https://www.getpostman.com/collections/9df10b7eb7a4963c151a
เมื่อทำการ Import collection เข้า Postman แล้ว ให้เข้าไป Edit ค่าตามนี้


Tab Authorization

กรอก Access Token ที่ได้จาก OAuth

ระบุค่าใน Config

หลังจากนัั้นจึงจะสามารถ Request API เพื่อทดสอบ Data

อัปเดตเมื่อ: 18/06/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!