บทความเกี่ยวกับ: BentoWeb API

PHP Example การดึงข้อมูล Product List [Get method]

$accessToken = '[Access Token]';
$params = [];
$params['store_id'] = [Store ID];
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"https://queue.bentoweb.com/api/productlist?".http_build_query($params));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Authorization: Bearer ' . $accessToken
));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = json_decode(curl_exec($ch));
curl_close ($ch);


ค่าที่ได้รับกลับมา

{ ▼
+"data": {#2422 ▼
+"total": 138
+"product_list": array:10 [▼
0 => {#2423 ▼
+"product_id": 46506
+"store_id": (Store ID)
+"name": "Zero Item"
+"description": ""
+"seo_url": "product-46506"
+"price": 300
+"label": ""
+"weight": 0
+"override_loyalty": false
+"loyalty_points": 0
+"remain_stock": 960
+"seq": 11
+"active": false
+"thumb": "(URL)"
+"image": "(URL)"
+"category": array:2 [▶]
+"product_variant": array:1 [▼
0 => {#2421 ▼
+"product_variant_id": 71963
+"product_id": 46506
+"name": "ธรรมดา"
+"sku": "abc-286"
+"barcode": "BTW0000000071963"
+"price": 600
+"has_wholesale": true
+"wholesale": {#2420 ▶}
+"override_loyalty": false
+"loyalty_points": 0
+"seq": 1
+"default": true
+"stock": 995
+"pre_sold": 12
+"post_sold": 23
+"real_stock": 960
+"customer_group_name": ""
}
]
}
]
}
+"status": 1
}

อัปเดตเมื่อ: 12/12/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!