ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มอบคูปองดิจิทัลสำหรับ SME ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นโครงการที่ให้เงินอุดหนุนในรูปแบบให้เปล่า เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ

เงินอุดหนุนในรูปแบบให้เปล่า: มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อน vat 7%)

ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

เงือนไข:
เป็น SMEs มีพนักงาน ไม่เกิน 200 คน หรือ ไม่รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท
บริษัท หรือบุคคล จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ ในพื้นที่ ภาคกลาง
ขอบเขตของประเภทธุรกิจ ธุจกิจการค้าและบริการ. ธุรกิจ E-commerce, ธุรกิจท่องเที่ยว หรือตามความเห็นชอบของคณะทำงานโครงการฯ
ผู้ขอรับเงินอุดหนุน ต้องมีเอกสารใบเสนอราคา จากผู้ให้บริการ Digital Provider เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอรับเงินอุดหนุน
หลังจากทราบว่าได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนแล้ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าบริการกับผู้ให้บริการ Digital Provider ไปก่อน และนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก Digital Provider ไปใช้ในการรับเงินอุดหนุนในขั้นตอนต่อไป (ใบเสร็จรับเงินจำเป็นต้องลงวันที่หลังวันประกาศแล้วเท่านั้น)
ระยะเวลาของโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 กย. 2563 และจะสิ้นสุดเมื่อคูปองดิจิตอลได้หมดลง

| BentoWeb ในนาม Digital Provider สาขา E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน์) ร่วมจัดเซ็ตแพคเกจพิเศษช่วยดันธุรกิจให้เติบโตบนธุรกิจออนไลน์อย่างก้าวกระโดด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,800 บาท* กรณีใช้คูปอง ผู้ประกอบการต้องชำระเองเพิ่มเติมอยู่ที่ 4,800 บาท หรือ สามารถเลือกใช้บริการที่ต้องการได้ในมูลค่าขั้นต่ำอยู่ที่ 11,500 บาท ก่อน VAT (ไม่รวมการสั่งซื้อเครดิต)

ตรวจสอบสถานะสมาชิกได้ที่ http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/

UPDATE จำนวนสิทธิ์คงเหลือ : จำนวนทั้งหมด 30 สิทธิ์ ใช้ไปแล้ว 3 สิทธิ์ คงเหลือ 27 สิทธิ์ อัปเดต ข้อมูล เมื่อวันที่ 18/8/2563 9.45 น.

ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน

ติดต่อทีมงาน BentoWeb ผ่านช่องทาง Live Chat เพื่อขอเอกสารใบเสนอราคา ตามรายละเอียดบริการที่ตกลง
สมัครเป็นสมาชิก depa Member คลิก
กรอก "ใบสมัครขอรับการสนับสนุน" ดาว์นโหลดฟอร์ม
เอกสารประกอบการสมัครตามรายการดังนี้

กรณีนิติบุคคล

ใบสมัครขอรับการสนับสนุน ที่ลงข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้ว
สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
เอกสารการจดทะเบียน ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หากมี
สำเนาใบเสนอราคา การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้มีการเซ็นจากทั้งขอผู้ขอรับบริการ และผู้ให้บริการแล้ว
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

กรณีบุคคลธรรมดา

ใบสมัครขอรับการสนับสนุน ที่ลงข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้ว
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารการจดทะเบียน ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หากมี
สำเนาใบเสนอราคา การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้มีการเซ็นจากทั้งขอผู้ขอรับบริการ และผู้ให้บริการแล้ว
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

สแกนเอกสาร ทุกรายการ และอัปโหลดเป็นลิ้งค์ไฟล์ จัดส่งมาที่อีเมล info@bentoweb.com

ระบุหัวข้อเรื่อง Subject: xxxชื่อร้านxxx : ส่งเอกสารขอเงินอุดหนุนในโครงการ Mini Transformation Voucher

เรียนทีมงาน BentoWeb
จากร้านค้า : ..................................................
ชื่อ URL : ......................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม .........................................

ขอจัดส่งเอกสาร ตามรายการทั้งหมด เข้ามาผ่านลิ้งค์ไฟล์ด้านล่างนี้
....ใช้ผ่าน Google Drive , Dropbox หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่สะดวก ก็ได้)...

รบกวนดำเนินการณรวบรวมเอกสารและจัดส่งให้หน่วยงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ต่อไป
ขอบคุณค่ะ/ครับ

ทีมงาน BentoWeb จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการสมัครจากผู้กับประกอบการทั้งหมดในแต่ละเดือนในทุกวันที่ 20 เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)

การประกาศผล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) จะทำการประกาศผลในทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ depa member ในเมนูโครงการของฉัน หากติดวันหยุดทางราชการ จะแจ้งผลในวันทำการถัดไป

ยกตัวอย่าง : กรณีดำเนินการส่งเอกสารเข้ามาทางอีเมลและทีมงาน BentoWeb ได้ตรวจสอบเอกสาร ว่าครบถ้วนแล้ว ในวันที่ 8 กย.

- BentoWeb รวบรวมเอกสารส่งให้ทางโครงการ ในวันที่ 20 กย.
- ICTI ก็จะทำการประกาศผลสิทธิ์การได้รับทุน ในวันที่ 30 กย.

ช่องทางการติดต่ด สอบถามความคืบหน้าการได้รับทุน

ติดต่อ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณวันวิสา แก้วกันทะ หรือ คุณปฐมพร จิตสอาดกุล โทร. 0-2345-1072 หรือ Line OA : @icticlub

ขั้นตอนหลังจากทราบว่าได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุน

ให้ทำการชำระเงินกับ BentoWeb ตามยอดเงินที่ระบุไว้ใบเสนอราคา
BentoWeb ออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้กับผู้ประกอบการตามขั้นตอนปกติ
ปฎิบัติตามกระบวนการที่ได้แจ้งไว้ ในระบบการประกาศผลของ depa Member

ขั้นตอนการทำงานนี้ เป็นขั้นตอนการทำงานเฉพาะกับ BentoWeb เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ Digital Provider รายอื่นๆ ซึ่งอาจมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันไป
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!