การจดทะเบียนพาณิชย์และขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered

DBD-logo.jpg#asset:1554:resizeimagewidth

จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. การบริการอินเทอร์เน็ต
 3. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 4. การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

** บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ฯ
ย่อมมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ซึ่งมีโทษปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. สร้างความน่าเชื่อถือ ความมีตัวตนของผู้ประกอบการ
 2. ผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. ทำเว็บไซต์ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมออนไลน์ โดยมีเวลายื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบการ
 2. ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต 50 เขต (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ) หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการ กทม. (ครอบคลุมทั้ง 50 เขต)
 • จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ)

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)(ตัวอย่างการกรอกเอกสาร แบบ ทพ.)
 3. เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) (ตัวอย่างการกรอกเอกสารแนบแบบ ทพ.)
 4. Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
 5. วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ
 6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)
 7. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เจ้าบ้าน (เอกสารเพิ่มเติม)

 1. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

 1. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 2. หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย
  1. ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว)
  2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
อัตราค่าธรรมเนียม
 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท
 2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครั้งละ 20 บาท
 3. การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท


เครื่องหมาย DBD Registered

เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ได้ดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเครื่องหมาย

 1. เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ , Social Media
 2. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใต้พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
 3. จำหน่ายสินค้า/บริการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ช่องทางการขอเครื่องหมาย ดังนี้

 1. ผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์ เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com (คู่มือการขอเครื่องหมาย)
 2. จัดส่งเอกสารมาที่ อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 02 547 5973

เอกสารที่ใช้ขอเครื่องหมาย DBD Registeredสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)

 1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
 2. สำเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.)
หมายเหตุ

ขอเครื่องหมาย DBD Registered ใช้เวลานานประมาณ 1 วัน (นับจากวันที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับเอกสาร หรือข้อมูลจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) หากเว็บไซต์ หรือ Social Media มีรายละเอียดครบถ้วนตามเกณฑ์การให้เครื่องหมายของกรมฯ


DBD-2.jpg#asset:1557:resizeimagewidth720

เครื่องหมาย DBD Verified

เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Verified โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
e-Commerce ของกรมฯ

การขอเครื่องหมายจำแนกตามประเภทธุรกิจ e-Commerce

 1. การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C)
 2. การซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
 3. ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce (e-Commerce Solution Providers)
 • การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
 • การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name)
 • ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place) ประกอบด้วย ผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
จำแนกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum ดังนี้

DBD-silver.jpg#asset:1560:resizeimagewid

จะออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DBD-gold.jpg#asset:1559:resizeimagewidth

จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็น
นิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ

DBD-platinum.jpg#asset:1558:resizeimagew

จะออกให้แก่ผู้ที่จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะที่เป็น
นิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีคุณสมบัติอื่น ได้แก่ เว็บไซต์ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold ต่อเนื่อง 2 ปี และกรณีที่ไม่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold หรือ ได้รับเครื่องหมายฯ ต่อเนื่อง ไม่ครบ 2 ปีจะได้รับพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น ธุรกิจได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านการบริหารจัดการจากสมาคม/หน่วยงาน รวมทั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เป็นต้น

วิธีการขอเครื่องหมาย DBD Verified : ผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์ เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com (คู่มือการขอเครื่องหมาย)


กระบวนการออกเครื่องหมาย DBD Verified

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะต้องผ่านกระบวนการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 3 ขั้นตอนคือ

 1. ประเมินตนเอง คือ ธุรกิจประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กรมฯ กำหนด
 2. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ คือ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณสมบัติและประเมินการจัดทำเว็บไซต์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ
 3. ประเมินโดยคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑ์และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ความเห็นในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

คุณสมบัติของผู้ขอเครื่องหมาย

 1. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์
 2. จัดส่งงบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 3. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 4. เป็นเจ้าของโดเมนเนม
 5. ระบบการสั่งซื้อ อย่างน้อย ระบบตะกร้าสินค้า/ระบบการจอง, ระบบใบเสนอราคา, ระบบแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
 6. ระบบการชำระเงิน ได้แก่ ระบบออฟไลน์ อย่างน้อย โอนเงินผ่านธนาคาร/เก็บเงินปลายทาง หรือ
  ระบบออนไลน์ อย่างน้อย ผ่านตัวกลางทางการเงิน/ผ่าน e-Banking/เคาน์เตอร์เซอวิส ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
 7. วิธีการจัดส่ง เช่น ไปรษณีย์ บริษัทขนส่งเอกชน พนักงานส่งสินค้า Download จัดส่งทางอีเมล์
 8. ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 9. สินค้าหรือบริการ จะต้องเป็นไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
  และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 10. สินค้าหรือบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัดให้มีข้อความเตือนบนเว็บไซต์
  เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชน
 11. ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่พ้นจากการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
 12. กรณีขอเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Platinum ต้องเป็นเว็บไซต์ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold ต่อเนื่อง ๒ ปี กรณีที่ไม่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold หรือ ได้รับเครื่องหมายต่อเนื่องไม่ครบ ๒ ปี จะได้รับพิจารณาเป็นรายกรณี (กรณีเป็นธุรกิจได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านการบริหารจัดการจากสมาคม/หน่วยงานอื่น เช่น รางวัลธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5 ข้อ ประกอบด้วย

 1. ด้านการเปิดเผยข้อมูล หมายถึง ธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย
 2. ด้านเงื่อนไขทางการค้า/การบริการ หมายถึง ธุรกิจต้องกำหนดและระบุเงื่อนไขทางการค้า/การบริการที่เป็นธรรม เช่น การยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ และวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 3. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ หมายถึง ธุรกิจต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ให้อำนาจในการเข้าทำการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล การรับรองตัวตนของบุคคลว่าเป็นผู้นั้นจริง ความไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล เป็นอันมั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทาง ไม่ยอมให้ปฏิเสธได้ว่าตนไม่ใช่ผู้ส่งข้อมูลนั้น
 4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ธุรกิจต้องกำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท หมายถึง ธุรกิจต้องมีการกำหนดกลไกทางเลือกในการระงับข้อพิพาทระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ด้วยวิธีการที่ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือแล้ว จะออกหนังสืออนุญาตและให้รหัสเครื่องหมายนำไปติดตั้งแสดงบนหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ได้ผ่านการพิจารณา ทั้งนี้ การอนุญาต จะมีอายุ 1 ปี และสามารถยื่นขอต่ออายุได้คราวละ 1ปี

หมายเหตุ

ขอเครื่องหมาย DBD Verified ใช้เวลานานประมาณ 45 วัน (นับจากวันที่ขอเครื่องหมาย DBD Verified)


Leave a Reply