ตัวอย่าง API Flow การสั่งซื้อของ Guest

ทำการเพิ่มสินค้าตามปกติ พอถึงการเพิ่มลูกค้า ยิงไปที่ Endpoint ด้านล่าง

GET customer/pos/{storeId}

จะได้ข้อมูลของหน้าตัวอย่างในรูป


หากผู้ทำรายการได้เลือก ID ที่ มีค่า is_guest เป็น 1 ให้นำ customer_id ใน data นั้นยิงไปที่ Endpoint ด้านล่าง

(หาก is_guest มีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง key customer_id คือ guest_id)

GET guest-address/guest/{guestId}

จากนั้นก็จะได้ข้อมูลตามรูป


เมื่อมีการเลือก Guest address ให้เก็บค่า ID ไว้ เพื่อไว้ใช้กับตะกร้าสินค้า

ในขั้นตอน Cart prepare, calculate, checkout ให้ระบุ guest_id, guest_address_id ตามใน parameter ที่กำหนดไว้ใน Endpoint

POST cart/prepare_data

POST cart/calculate

POST cart/checkout

ในขั้นตอนการดึงรายชื่อของ Shipping ให้ใช้ parameter key เป็น guest_address_id ด้วยครับ

Leave a Reply